BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CÀ MAU

TRANG TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tình hình tiếp nhận, xử lý
12/2012
Kết quả xử lý
Gửi câu hỏi
Mã code :  
Tên cá nhân/tổ chức :  
Địa chỉ liên hệ :  
Email :  
Đối tượng :  
Tiêu đề :  
Thông tin chi tiết :  
Trạng thái : Không giải quyết 
Nội dung : Đơn vị:
Ngày thụ lý:
 
Quay trở về
Tìm kiếm
Mã code
Tên cá nhân/tổ chức
Email
Tin nóng